1-7
m
m
m
 TEMPORAL LIMBO
m
m
m
 ZA
m
m
m
BEZ KOMENTÁRA

Trojrozmerný voskový objekt nadväzuje na rovnomennú sériu obrazov s témou premeny prírody človekom.

Three-dimensional wax object follows the homonymous series of paintings with the topic of transformation of nature by humans.

 

 

BEZ NÁZVU

V tejto sérii pracujem s informáciami dvomi spôsobmi: jedným je snaha o postupné vyprázdňovanie obrazu a vytváranie malieb ľahko zameniteľných s fotografiou. Imitujú ju povrchom, zvoleným formátom a mäkosťou prechodov. V druhom prípade, vo väčších formátoch, zhusťujem informácie tak, že imitujem viacnásobnú expozíciu. Toto zmnožovanie informácií zapríčiňuje ich vzájomnú negáciu. Obsah sa redukuje, podobne ako v malých formátoch malieb na fotopapieri.

In this series I work with information in two ways: one is the pursuit of gradual emptying of the image and creation of paintings that are easily mistakable for a photograph. They mimic photographic surface, format and softness of transitions. In the second case of larger formats, I increased the density of information by imitating multiple photographic exposure. This causes the information to multiply and the pieces of information are mutually negated. The content is reduced, just as in the small format paintings on photo paper.

 

 

DIKTÁTORI

Na siedmich zrkadlách sú vybrúsené portréty svetových diktátorov v pre nich netypickej podobe z obdobia predchádzajúceho udalostiam, ktorými sa zapísali do dejín. Na stenu odrazený a premietnutý dvojitý obraz negatívu a pozitívu je priamym vodítkom. Vzniká tu vnútorná polemika medzi pozitívnym –negatívnym obrazom danej osobnosti.  

There are seven portraits of world dictators cut on seven mirrors. They are depicted in a non-stereotypical way, in the time before the events, through which they entered history. A double image reflected and projected onto the wall as both a negative and positive is a direct clue to this. It creates internal controversy between the positive-negative image of the personality.

 

 

IMPLANTÁTY

Táto práca vznikla na pobyte v Banskej St a nici a priamo na tento priestor staničnej haly reagovala. Medzi dobové fotografie som zaradil dva maliarske inplantáty. Na jednom je súdobý vlak, na druhom inštalácia T. Džadona v tom čase umiestnená v priestore stanice. Práve tento moment bol nápovedou pre diváka a kľúčom k inak z radu fotografií nevyčnievajúcich obrázkov na stene.

This work was created during a stay in Banska St a nica and responded directly to the space of the hall. I included two painterly implants among contemporary photographs. One depicts a modern train, the other depicts the installation of T. Dzadon then placed in the space of the station. This was a clue for the viewer and the key to an otherwise non-outstanding series of pictures on the wall.

 

 

ZRKADLO 1

Po formálnej stránke je Zrkladlo totožné s Diktátormi a aj vzťah pozitívu-negatívu, čiernej a bielej je tu prítomný v univerzálnom zvieracom portréte neviažucom sa k žiadnej konkrétnej osobe.

Formally, Mirror1 is identical to “Dictators” and the relations between positive and negative, black and white, are presented in a universal animal portrait not representing any specific person.