EDUKÁCIA

Práce na tému, v ktorej sa znova venujem problematike odovzdávania informacií a ichvyhodnocovaniu. Formálne sa tieto diela odvolávajú na edukatívne školské pomôcky ako sú mapy, anatomické schémy a preparáty. Tento dnes už archaický spôsob zdelovania informacií, môže odkazovať na detstvo. V mojom ponímaní sú tieto informácie už zbavené exaktných obsahov a vyprázdnené ,tak ako prázdne legendy a popisky na obrazoch. Mapy nemajú snahu mapovať ani presne popisovať, ale hovoria o vzťahoch a o nemožnosti zorientovať sa.

Maľovaním preparátov dnes už vyhynutých zvierat odkazujem na ľudskú povahu – expanzívnosť, sebastrednosť, schopnosť uveriť vlastnoručne vytvoreným ilúziám. V týchto prácach, podobne ako pri maľbe airbrushom, sa snažím o potláčanie autorského gesta používaním historického maliarskeho rukopisu.

Works, in which I once again deal with the issue of providing information and evaluating it. Formally, these works refer to educational school supplies such as maps, anatomical charts and taxidermy animals. This method of communicating information can nowadays seem archaic and thus may refer to childhood. In my understanding, this information is already deprived of its exact content and emptied just as blank legends and painting labels. The maps do not attempt to exactly map anything or describe anything precisely; they speak of relationships and of inability to orient oneself.

The paintings of taxidermy animals that had already gone extinct refer to human nature – of expansiveness, self-centeredness and ability to believe in self-created illusions. In these works, as well as in the airbrush paintings, I try to suppress characteristic painterly gestures and use historical painting style instead.

 

 

BEZ KOMENTÁRA

Tieto maľby sa zaoberajú témou cieľavedomej premeny prírody človekom. Tak ako modifikujeme informácie, tak modifikujeme aj hmotný svet. Tejto účelovej premene sú podrobované aj telá. Archaizujúci maliarsky prejav je v nesúlade so zobrazenými zvieratami, ktoré boli vyšľachtené až v 20. storočí a dochádza tak k sebaprezradeniu.

These paintings deal with the topic of purposeful transformation of nature by humans. We modify information just as we modify the material world. Our bodies also undergo such transformation. The archaic painterly expression is inconsistent with the depicted animals that have been bred up in the 20th century, which leads to self-disclosure.

 

 

BEZ NÁZVU

V tejto sérii pracujem s informáciami dvomi spôsobmi: jedným je snaha o postupné vyprázdňovanie obrazu a vytváranie malieb ľahko zameniteľných s fotografiou. Imitujú ju povrchom, zvoleným formátom a mäkosťou prechodov. V druhom prípade, vo väčších formátoch, zhusťujem informácie tak, že imitujem viacnásobnú expozíciu. Toto zmnožovanie informácií zapríčiňuje ich vzájomnú negáciu. Obsah sa redukuje, podobne ako v malých formátoch malieb na fotopapieri.

In this series I work with information in two ways: one is the pursuit of gradual emptying of the image and creation of paintings that are easily mistakable for a photograph. They mimic photographic surface, format and softness of transitions. In the second case of larger formats, I increased the density of information by imitating multiple photographic exposure. This causes the information to multiply and the pieces of information are mutually negated. The content is reduced, just as in the small format paintings on photo paper.

 

 

OVCE

Podobne ako v antických bájkach som aj ja pracoval so zástupným znakom. Prostredníctvom zvieracích portrétov som spracovával tému vzťahu jednotlivca k skupine, skupiny k jednotlivcovi a tému zovšeobecnovania a vyčleňovania. Všadeprítomná je aj formálna zámena médií spôsobujúca zneistenie.

As in ancient fables, I also worked with symbols. Through animal portraits I explored the topic of relationship of an individual to a group and vice versa, and the topic of generalization and particularity. The ever-present formal exchange of media causes insecurity.

 

 

PORTRÉT

Doslovný prepis fotografie je v mojej práci prítomný vo väčšine malieb. Vytváranie takýchto zástupných objektov a ich odhaľovanie poukazuje na problematiku dekódovania obrazových informácií a ich interpretácii a reinterpretácii.

I use an exact transcript of photographs into my work in many of my paintings. Creating such surrogate objects and disclosing them points to the issue of decoded pictorial information and its interpretation and reinterpretation.